سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
ایمان آن است که راستى را بر گزینى که به زیان تو بود بر دروغى که تو را سود دهد ، و گفتارت بر کردارت نیفزاید و چون از دیگرى سخن گویى ترس از خدا در دلت آید . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 96 آذر 20 , ساعت 6:50 عصر


اشنایی با ارتفاع سلولی هولوگرام های رنگی

همانطور که پیش از این با شما صحبت کردیم هولوگرام ها دارای سولو های بسیار ریزی هستند که زیر ساخت های این محصول میباشند به همین مظور ما در ادامه این مطلب میخواهیم به شما اطلاعات بیشتری درباره این سلول های بدهیم .

تصویر مورد نظر برای هولوگرام های رنگی لغات در633نانومتر،532نانومتر و 405نانومتر است .با اندازه گیری ارتفاع سلولها میزان خطاها را در حدود 46نانومتر تخمین زده شده است .گرچه طول موج آبی مورد استفاده قرار گرفته شده در طرح در حدود 405نانومتر است می بایست در طول آزمایش ها از طول موج 415 نانومتری به دلیل اینکه کوتاهترین طول موج با انرژی کافی از منبع بی پایان را در اختیار داریم ؛مورد استفاده قرار می گیرد .علاوه بر این میزان میزان قدرت کوانتوم تصویر در حدود 405 نانو متر است .تصویر رونوشت شده در طول موج 405 نانومتر در اطلاعات تکمیلی آمده است .تصویر ساخته شده در شکل 1به شرح 633نانومتر،532نانومتر و 415نانومتر است .به همین ترتیب تصاویر بازتابی ]ن در بر یک صفحه سفید مات نمایش داده شده است .دامنه ی نوردر هرمورد در حدود 10نانومتر است .تصاویر مرتبط به طورمستقیم به درون حسگرهای تصویر انتقال داده شده است .این یک توافق کیفی در میان تصاویر اندازه گیری شده و ساخته شده می باشد .میزان شدت متوسط انکسار کمتر از میزان انتظار رفته می باشد .علت این تغایر را می توان در تابش نابه جای منبع نورکه موجب کدر شدن حواشی می گردد ،یافت .هم چنین آنالیزهای تجربی واکنش های طیفی هولوگرام ها را در شکل نشان داده شده است .


ریزنگار نوری را بشناسیم 

دومین ابزار طراحی شده یک تصویر از قسمتی از جعبه ی رنگی مکبث است .جدول توزیع ارتفاع سلولی در تصویر دوم آمده است .هم چنین ریزنگار نوری از قسمت کوچکی از ابزار ساخته شده در شکل 2نیز نمایش داده شده است .تصویر مورد نظر ،تصویر ساخته شده و عکس تصویر آزمایش شده بر روی یک صفحه ی سفید شفاف نمایش داده شده است .خطوط سفید تیره نیز یک چرخه ی کامل تر تصویر را نشان می دهد .شکل 2fتصویر نمایش داده شده بر روی یک صفحه ی کدر سفید را نشان می دهد .به یاد داشته باشید این تصویر در زاویه ی دید اریب که نشان دهنده ی این است کیفیت تصویر در زاویه دیدهای متفاوت پایا است ،گرفته شده است .تصاویر متعددی که از زاویه دیدهای متعدد گرفته شده است در شکل 10 نمایش داده شده است .طیف سفید رنگ کامل از منابع بی انتهای نوری برای روشن کردن دو منبع مورد استفاده قرار گرفته است .شدت انکسار برای این ابزار در حدود 64درصد،53درصدو 65درصد در 633نانومتر،532نانومترو405نانومتراست .دامنه ی رنگی جدول مکبث با توجه به اینکه این طرح برای سه طول موج مجزا عمل می کند دوباره سازی شد . استفاده از طول موج بیشتر در طی طراحی صحت بازسازی رنگ را افزایش خواهد داد .لیست کل یادداشت های این وبلاگ